Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 22. – 26. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Vedlejší věty – opakování
   • vypracovat cvičení číslo 10, 11, 12, 13 a 16 v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 8 a 9
   • vypracovat cvičení 8. b) na straně 22 z učebnice a poslat na Teams Zadání Určování vedlejších vět do 26. 2. 2021
  2. literatura – Ukázky z díla Jana Amose Komenského
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Velká didaktika (uložen na Teams Soubory)
   • společná četba ukázek z díla Jana Amose Komenského (Úvod do světa literatury 2, str. 75–80)
  3. sloh Výklad – shrnutí
   • podle prezentace Výklad si zopakovat základní informace o výkladu
   • společně v online hodině přečíst ukázky výkladů v učebnici na straně 123 – 125   v učebnici
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Gramatika: minulý čas průběhový – procvičování
   • Slovní zásoba: přírodní katastrofy (natural disasters)
   • Poslechová cvičení
  • Samostatná práce
   • Přírodní katastrofy – slovíčka do sešitu English + naučit se
   • Minulý čas průběhový – zápis do sešitu English + naučit se
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme ještě konverzovat o zimních sportech a poté zkusíme jednoduché porozumění textu („Was spielst du am liebsten?“).
  • Samostatná práce – Vyplňte cvičení PS 29/13 a UČ 37/9 (do sešitu a tyto věty také přeložte do Jč).
  • Úkol vložte opět do pátku 26.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 22. – 26.2.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden se seznámíme s Karlem VI. a jeho vládou. Přečtěte si v učebnici str. 14 – 17.
  • Jako opakování učiva z minulých hodin si vyzkoušejte následující cvičení: zde
  • Zápis vám dám k dispozici opět po online hodině.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V minulém týdnu jsme začali probírat soustavu trávicí. Připomeňte si, jak se starat o své zuby:  Péče o chrup
  • Budeme pokračovat dalšími částmi této soustavy – hltanem, jícnem, žaludkem a tenkým střevem. V online hodině si vysvětlíme funkci jednotlivých částí.
  • V učebnici je učivo na str. 38, pročtěte si jej. Zápis je zde a na MS Teams.
  • V tomto videu se dozvíte o funkci žaludku: Žaludek
  • Doplněním vět si zopakujte probrané učivo: Cvičení
 • Fyzika
  • Téma: Výpočet tepla – odvození vzorce – str. 54
   • Závislost tepla na teplotním rozdílu a hmotnosti
   • Měrná tepelná kapacita – str. 56 – 59
   • Význam veličiny c, její jednotka, určení c pomocí tabulek
   • Vzorec pro výpočet tepla – příklad 1, 2 str. 63
 • Chemie 
  • Zopakujeme učivo od rozdělení chemických prvků kvízem. Vypracujete jej v online hodině chemie.
  • Pokračovat budeme dalšími významnými nekovy – halogeny. Učivo je na str. 51.
  • Zápis najde na MS Teams a zde.
  • V těchto online cvičeních si učivo zopakujte: Vlastnosti halogenů   a   Kyslík
  • Přehrajte si pokus: Reakce hliníku s jodem
  • Pro zájemce výukové video:  Halogeny
 • Hudební výchova
  • Zadání samostatné práce v online hodinách, dle rozvrhu.