Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 11. – 15. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Funkce – přímá úměrnost, lineární funkce
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si zopakujeme pojem funkce, seznámíme se s rovnicemi přímé úměrnosti a lineární funkce, naučíme se rýsovat jejich grafy. Připravte si učebnice algebry a pracovní sešity – 2. díl, školní velké sešity a pomůcky na rýsování, tyto pomůcky jsou nezbytné. Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55, připravte si pomůcky.
  • Pokud jste si ještě nezakoupili publikaci „Přijímačky v pohodě“ z vydavatelství Taktik, neváhejte, budeme je využívat k přípravě k přijímacím zkouškám.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Význam slova
   • zopakovat si pojmy: slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy ze str. 28 – 29
   • vytvořit správné věty jako odpovědi na otázky v testu číslo 5 na str. 30 v učebnici, věty odevzdat na Teams Zadání Test č. 5 do pátku 15. 1. 2021
  2. literatura – Alois Jirásek
   • do sešitu z literatury opsat zápis Alois Jirásek (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Alois Jirásek: F. L. Věk (uložen na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh Jazykové prostředky charakteristiky
   • opsat druhý modrý rámeček na str. 111 do sešitu ze slohu
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Rčení, pořekadlo, přísloví, pranostika (uložen na Teams v záložce Soubory)
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s mluveným textem. Na Teams budete mít v záložce Soubory – výukové materiály video, v záložce Zadání budete mít úkoly k tomuto videu, které vypracujete a pošlete ve čtvrtek 14. ledna 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se naučíme, jaké předložky se používají ve spojení s některými zeměpisnými názvy a zopakujeme si určování času.
  • Samostatná práce – tento a následující týden se budeme věnovat tématu „zima – Winter“.
  • Abychom získali nějakou slovní zásobu, vymyslete za úkol křížovku právě na téma zima. Tajenka musí mít minimálně 6 písmen. Můžete použít překlady slov z češtiny do němčiny, obrázky nebo slovní popisy doplňovaných slov (v němčině). To už záleží na vás. Tvořit můžete do sešitu nebo do Wordu.
  • Foto hotového úkolu (nebo soubor) mi pošlete do pátku 15.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 11.1. – 15.1.2021).
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončili jsme učivo mineralogie. Své znalosti (od uhličitanů) si zopakujete v online kvízu, který vypracujete v hodině.
  • Novým učivem bude Petrologie – věda o horninách. V učebnici začíná téma na str. 33. V online hodině probereme rozdělení hornin a vyvřelé horniny. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Zájemci si mohou pustit krátké video o těžbě žuly: Těžba žuly
  • Procvičte si znalosti o horninách:  Horniny
 • Fyzika
  • Téma: Dioda jako usměrňovač – str. 71
  • Zápis:
  • Diodu využíváme k usměrnění střídavého proudu (napětí).
   1. Jednocestné usměrnění – pomocí jedné diody
    – vzniká zapojením jedné diody do obvodu
    – dioda propouští proud jen v jedné půlperiodě –
    v propustném směru
    – vzniká tepavý proud – část energie ztrácíme
    – obr. 4.12b) – nakresli
   2. Dvojcestné usměrnění – pomocí čtyř diod (Graetzovo můstkové zapojení – str. 72)
    – diody propouštějí proud v obou půlperiodách
    – proud má v obou půlperiodách stejný směr
    – obr. 4.13b) – nakresli
  • Učivo je velmi dobře vysvětleno ve videu. (Video je ve slovenštině, snad to příliš nevadí.)
  • Úkol: Pomocí videa na předchozím řádku odpověz na otázku:
   Kde, ve kterých přístrojích, se  dvojcestné usměrnění využívá?
 • Chemie 
  • Dokončili jsme skupinu alkanů. Jejich názvosloví si zopakujte v této interaktivní hře: Názvosloví alkanů
  • Další uhlovodíky jsou alkeny. Najdete je v učebnici na str. 41. V online hodině si vysvětlíme jejich názvosloví a pak se seznámíte s významnými zástupci.
  • Zápis najdete opět zde a na MS Teams. Při jeho doplňování pracujte s učebnicí.
  • Zopakujte si fyzikální vlastnosti alkanů: Cvičení
  • Učivo si můžete shrnout také tímto výukovým videem: Alkeny
  • Na závěr vypracujte str. 22 v pracovním sešitě. Zkontrolujeme ji příští hodinu.
 • Občanská výchova
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – pravdivost mediálního sdělení
  • realizováno ve slohové hodině jazyka českého v tématu charakteristika