Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 18. – 22. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Funkce – nepřímá úměrnost
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se naučíme zapisovat rovnici lineární funkce na základě grafu, seznámíme se s rovnicí nepřímé úměrnosti, naučíme se rýsovat její graf. Připravte si učebnice algebry a pracovní sešity – 2. díl, školní velké sešity a pomůcky na rýsování, tyto pomůcky jsou nezbytné. Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Přímá řeč
   • opsat modrý rámeček na str. 75 do sešitu
   • společně v online hodině na str. 75 vypracovat písemně do sešitu cv. 10, ústně  cv. 11 a 12
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Přímá řeč (uložen na Teams v záložce Soubory)
  2. literatura – Alois Jirásek: Staré pověsti české
   • společné opakování v online hodině
  3. sloh Charakteristika blízké osoby
   • podle osnovy charakteristiky na str. 112 v učebnici napsat charakteristiku blízké osoby a odevzdat na Teams Charakteristika blízké osoby do 20. 1. 2021
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s textem. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 21. ledna 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se budeme učit otázky na směr cesty a jednoduše popsat cestu.
  • Také si budeme povídat o tématu „zima“. Na páteční online hodinu vypracujte přiložený pracovní list „Winter“.
  • Samostatná práce – vypracujte písemně do sešitu cv. z učebnice 23/7.
  • Foto hotového úkolu mi pošlete do pátku 22.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 18.1. – 22.1.2021).
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Budeme pokračovat učivem Horniny. Zopakujte si znalosti o vyvřelých horninách v tomto cvičení: Třídění pojmů
  • Další skupinou jsou usazené (sedimentární) horniny. Učivo najdete v učebnici na str. 37. V tomto týdnu probereme v online hodině úlomkovité usazeniny. Zápis bude opět zde a na MS Teams.
  • Zopakujte si učivo a přiřaďte úlomkovitým usazeninám jejich názvy: Úlomkovité usazeniny
  • Zájemci si mohou pustit video: Pravčická brána
 • Fyzika
  • Téma: Součástky s přechodem PN  str. 75
  • Co je LED dioda – učebnice str. 74 (Je to dioda, která svítí.) 
  • Dioda – obrázek
  • LED dioda – obrázek
  • Jak zapojíme LED diodu? – video 😊
  • Jak určíme předřadný odpor. – video
  • Co je fotodioda a co je sluneční článek? Str. 75 (Nakresli si značku a schéma zapojení.)
 • Chemie 
  • Připravila jsem pro vás online kvíz na organické sloučeniny (od rozdělení organických sloučenin). Vypracujete jej ve středu 20. 1. v online hodině.
  • Další skupinou uhlovodíků jsou Alkyny – uhlovodíky s trojnou vazbou. V učebnici je učivo na str. 43. V online hodině si vysvětlíme názvosloví alkynů a seznámíte se s vlastnostmi a využitím acetylenu.
  • Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus: Příprava acetylenu
  • Zájemci si mohou pro upevnění učiva přehrát toto výukové video: Alkyny
 • Občanská výchova – On-line hodina: středa 20. 1. 2020
  • Náplň on-line hodiny: Občanské právo
  • opakování učiva a připomenutí si dosavadních poznatků o občanském právu:
   • hlavní zásada občanského práva,
   • hlavní pramen občanského práva (občanský zákoník)
   • rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou objasnění pojmu fyzická a právnická osoba,
  • nové učivo:
   • svéprávnost,
   • zletilost,
   • nezletilí a institut emancipace,
   • omezení nebo zbavení svéprávnosti.
  • Úkol: v závěru hodiny bude zadán úkol, který spočívá v zodpovězení tří základních otázek týkajících se zbavení svéprávnosti člověka. Bude se jednat o samostatnou práci, která bude hodnocena vahou 1. Hodnocena bude především Vaše schopnost najít si odpovídající informace a samostatně je formulovat.
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – mediální stereotypy
  • realizováno ve slohové hodině jazyka českého v tématu charakteristika blízké osoby