Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH VE ŠKOLNÍM ŘÁDU

Vážení rodiče,

v následujícím odkazu jsou zveřejněny základní informace, které se týkají změn ve Školním řádu školy:

Informace o změnách ve školním řádu


ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠK. ROK 2020/2021

Termín zápisu: 4. až 7. 5. 2020 v čase 8:00 – 13:00 hodin

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na úřední desce u vchodu do školní družiny,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  18. 5. 2020.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

  1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
  2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
   • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
   • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
   • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
   • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
  3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platba za ŠD pro žáky, kteří ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 navštěvovali ŠD, bude školné z důvodu mimořádných opatření poníženo o poměrnou část. Vzhledem k tomu, že od 11. 3. 2020 žáci již školní družinu nenavštěvovali, bude platba za ŠD činit 150,- Kč.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 30. 6. 2020 za 1. pololetí, do 31. 1. 2021 za 2. pololetí.
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán.

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

PODPORA ONLINE VÝUKY – Nástěnky předmětů     Klub rodičů a přátel školy a učitelský sbor ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

si Vás dovolují pozvat na tradiční

SPOLEČENSKÝ  PLES

v sobotu 22. února 2020 od 19:00 hodin 

ve společenském sále KS Vratimov 

k tanci a poslechu hraje hudební skupina Groove Harmony

předtančení žáků 9. tříd

bohatá tombola a občerstvení

vstupné 100,- Kč + místenka 70,- Kč

v předprodeji ve škole od 28. 1. 2020 každé úterý a čtvrtek, tel.: 596 732 158


Srdečně zveme žáky a jejich rodiče na

DĚTSKÝ  KARNEVAL

v neděli  23. února 2020 od 15:00 hodin

ve společenském sále KS Vratimov.

Připraven je zábavný program, disko hudba,
tombola, občerstvení a soutěž masek.

Vstupné dobrovolné


Pokyny lyžařský výcvikový kurz


Veřejné bruslení

Poskytuje návštěvníkům informace o otevíracích dobách kluzišť po celé ČR a také v Ostravě a okolí na jednom místě.


Informatorium 2019/2020


První třídní schůzky pro rodiče proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 16:00 h. 

Účast na třídní schůzce aspoň jednoho ze zákonných zástupců je nutná!

Během třídní schůzky obdržíte úvodní informace, PIN pro registraci do elektronické žákovské knížky a důležité informace pro komunikaci se školou.

Návod k registraci

Uživatelská příručka pro práci s aplikací dm Software