Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Projekty

 
Již tradičně se v říjnu, v Měsíci školních knihoven, pořádají nejrůznější akce ve školních knihovnách. V Záklaní škole na Masarykově náměstí byla v letošním říjnu nejen rozšířena půjčovní doba pro žáky na každý školní den, ale proběhlo i tzv. Knížkobraní. V rámci této akce měly děti možnost věnovat školní knihovně své již odložené knihy, které jsou v zachovalém stavu, a mohou si je tak ještě přečíst i další děti.V letošním školním roce se k připomenutí Měsíce školních knihoven rozhodl připojit i Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy a vyhlásil ve spolupráci se Základní školou Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, pro ně soutěž pod názvem „O nejlepší školní knihovnu“. Žáci měli za úkol pod vedením své školní knihovnice kreativně představit svou školní knihovnu.

Dne 10. ledna 2020 došlo v sále Knihovny města Ostravy k prezentaci jednotlivých prací a k slavnostnímu vyhlášení výsledků. Knihovnu ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, ostatním soutěžícím i porotě představily žákyně 9. B – Denisa Kadurová, Eva Pieronkiewiczová, Tereza Sedláčková a Antonie Zipserová pod vedením paní učitelky Pavlíny Kožušníkové, která je vedením školní knihovny na této škole pověřena.

Z jejich vystoupení se přítomní dozvěděli, že naše školní knihovna má k dispozici celkem 2 menší místnosti, které jsou vybavené moderním nábytkem a počítačem s knihovním systémem Lanius. Zhruba 4 200 knih, časopisů a CD si žáci i učitelé mohou půjčit v pondělí, ve středu a v pátek v době velké přestávky. Nejvíce však děvčata porotu zaujala akcemi, které školní knihovna pořádá na podporu čtenářské gramotnosti žáků. Mezi celoškolní projekty patří Záložka do knih spojuje školy a Přehlídka scénického čtení. K nejpopulárnějším aktivitám patří Noc s Andersenem, Food Day a fungování čtenářského klubu. S využitím knihovního fondu se žáci zúčastňují nejrůznějších literárníchi historických soutěží, např. Lidice 21, Čertovské pohádky, Rosteme spolu, Křížem krážem Slezskou branou a jiné. Ve školní knihovně si lze také objednat knihy z katalogů Klubu mladých čtenářů jednotlivých nakladatelství. Na mnoha projektech školní knihovna spolupracuje s Měststkou knihovnou ve Vratimově.

Celé dopoledne mělo pro naši školu šťastný konec, protože byla vyhlášena jako jedna ze dvou nejlepších školních knihoven na Ostravsku a obsadila tak 1. místo. Kromě věcný dárků, knih a sladkostí knihovna obdržela i poukaz na zakoupení nových knih.

O kulturní program se v průběhu slavnostního dopoledne postarali studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří zazpívali několik písní. Celé dopoledne vyvrcholilo zajímavou exkurzí do míst Knihovny města Ostrava, do kterých nemá běžný čtenář přístup. Kromě ocenění si zástupci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, odvezli také mnoho nápadů a inspirace, které načerpali na setkání s ostatními účastníky slavnostního dopoledne a které mohou uplatnit v dalším rozvoji školní knihovny v Základní škole ve Vratimově na Masarykově náměstí.

Mgr. Pavlína Kožušníková

 

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 jsme pro žáky 8. a 9. ročníků připravili „motivační hodiny němčiny“. Naši školu navštívila paní Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., která působí jako germanistka na Slezské univerzitě v Opavě, se svou kolegyní Mgr. Evou Czechovou, která vyučuje němčinu na Mendelově gymnáziu v Opavě.  Žáci si pod jejich odborným vedením vyzkoušeli různé formy učení a aktivity ke snadnějšímu zvládnutí slovní zásoby – komunikační hry na seznámení, bingo, živé pexeso, „Bum Spiel“, hádání osobností, echo, hledání slov z písně a další. Cílem tohoto projektu bylo ukázat žákům, že němčina nemusí být jen o nezáživném učení slovíček a větných konstrukcí, ale že může být i zábavná. Věřím, že si tyto netradiční hodiny všichni užili a některé z aktivit si určitě ve výuce zopakujeme.

Mgr. Irena Velčovská   

fotogalerie

 

Dne 20.12.2019 se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili programu ostravského muzea, které pořádá pro děti tvůrčí dílničky přímo v budově staré radnice na Masarykově náměstí v centru našeho krajského města. Žáci tak mohli poslední školní den roku 2019 prožít netradičním způsobem. Pod vedením průvodkyň v muzeu se děti rozdělily do 3 skupin a během prohlídky shlédly přírodovědné sbírky našeho regionu, které byly doplněny o interaktivní prvky dotykových obrazovek, zvětšovacích skel, audio ukázek zvuků obyvatel ptačí říše, atd. Děti si tak prohlédly menší mineralogickou sbírku nerostů, hornin i zkamenělin trilobitů, přesliček a plavuní sebraných na území ostravskokarvinské černouhelné pánve. Zaujaly je i historické nálezy mamutích klů nebo kopií originálů známých pod názvem Věstonická Venuše.V jiné části muzea zase děti měly možnost vidět loutky z místního loutkového divadla nebo vidět výstavu hraček firmy „Igráček“.

Velkou zajímavostí byla též výstava pohádkových postav a artefaktů, ukázek budov, detailů či modelů z dílny bratří Grimmů. Příjemná průvodkyně nás seznámila s různými variantami příběhů, které se mnohdy rovnaly až pohádkám s hororovými prvky. Děti byly vtáhnuty do děje při vyprávění pohádky O perníkové chaloupce, rozpoznaly pohádku O Sněhurce, O šípkové růžence, Neposlušných kůzlátkách, ale třeba také již ne tak známou pohádku s názvem Bratříček a sestřička, Bělinka a Růženka nebo Hvězdné tolary. Při rozhovoru jim byly pokládány návodné otázky a ony odpovídaly, dokončovaly, přemýšlely… přesně tak, jak je potřeba při rozvoji čtenářské gramotnosti. Některé svou znalostí příběhů a uměním dovyprávět děj příjemně překvapily nejen paní průvodkyni, ale i paní učitelku. Závěrem děti shlédly videoprojekci pohádky O Perníkové chaloupce.

Poslední částí programu byla výroba andělíčků. Zde v dílně se každé skupině věnovaly pracovnice muzea, které dětem pomohly s jejich výrobky tak, aby se jim opravdu povedly a ony si mohly s sebou domů odvézt hezkou vzpomínku v podobě dárečku-andělíčka.

Na závěr bych chtěla poděkovat celému týmu ostravského muzea, oběma paním učitelkám, které nás na program doprovázely, ale i sympatickému panu řidiči, který nás bezpečně dopravil do Ostravy a zase zpět.

Mgr. Nelly Kavalová, třídní učitelka II. třídy

 
Jednou z tradic, kterou se naše škola připojuje k adventním zvykům, je nadělování se Svatým Mikulášem, s anděly i čerty. I letos se tohoto úkolu ujali nejstarší žáci ZŠ Masarykovo náměstí – žáci 9. tříd. Sladké perníčky byly již tradičně zakoupeny z prostředků KRPŠ.Hlavní postavou nadělování byl samozřejmě svatý Mikuláš, který také v tomto roce neúnavně přesvědčoval děti, aby se polepšily a začaly hned na místě zpíváním písničky nebo recitací básničky. Role Mikuláše se letos trpělivě zhostil Vašek Mojžíšek z 9. A, který si pro tento den vypůjčil z pekla Knihu hříchů a četl z ní jména zlobivých dětí, jež dostaly úkol navíc. V plnění úkolů dětem ochotně pomáhali rozkošní andělíčci, občas museli rázně zakročit i čerti. V některých třídách měly děti pro anděly a čerty připravený program, v ostatních jim musely pomoci přítomné paní učitelky.

Nakonec svatý Mikuláš se svým doprovodem splnil svůj úkol a všichni žáci slíbili, že se polepší, přestanou zlobit a budou dělat radost svým rodičům. Přejeme všem rodičům našich žáků, aby jejich děti dodržely, co při nadělování slíbily, co nejdéle, nejlépe po celý nový rok 2020, ve kterém jim přejeme hodně zdraví, štěstí i lásky.

třídní učitelka čertů a andělů z 9. B třídy

Mgr. Pavlína Kožušníková

 
Mezinárodní den studentstva, který připadá na 17. listopadu, je jediným svátkem, který se slaví po celém světě a jehož původ má počátek v českých zemích. Připomínáme si jím uzavření vysokých škol, které následovalo po studentských demonstracích proti nacistům na podzim roku 1939. O padesát let později se při vzpomínkové studentské akci spustila vlna demonstrací a protestních akcí, které nakonec vedly k pádu komunismu. Dnes tento mezník označujeme jako „sametovou revoluci“.Události z roku 1939 jsou pro dnešní žáky snadno pochopitelné. Naši lidé kladli odpor proti německým okupantům a ti rázně odpověděli. Ovšem v popisu revolučních dní v roce 1989 se objevuje spousta neznámých jmen, pojmů i souvislostí, ve kterých se žáci základní školy ztrácí. Aby se v listopadovém dění lépe zorientovali, připravily pro ně vyučující dějepisu v ZŠ Masarykovo náměstí projekt s názvem Listopadová výročí.

Akce probíhala o přestávkách na pěti stanovištích ve středu 27. listopadu, tedy přesně 30 let od generální stávky, ve které se většina pracujících připojila ke studentům a rozhodla tak o pádu komunismu v Československu. Děti si mohly připomenout chronologickou posloupnost historických události v roce 1939 a na mapce zaznačit trasu studentů při demonstraci 17. listopadu 1989. Pokoušely se také přiřadit k fotografiím nejznámějších tváří z roku 1989 správná jména, vyrobit si placku s nápisem OF a zazpívat hymnu sametové revoluce Modlitba pro Martu.

Žáci se o projekt aktivně zajímali a na jednotlivých stanovištích se ochotně zapojovali do úkolů, při jejichž plnění jim pomáhaly nejen učitelky dějepisu Irena Velčovská, Miriam Kludková a Pavlína Kožušníková, ale i někteří ostatní vyučující, kteří vzpomínali a vyprávěli jim své osobní zkušenosti. Atmosféru doplnily transparenty se skutečnými revolučními hesly z roku 1989, které připravili žáci 9. B a vyzdobili jimi stěny chodby v 1. patře školní budovy, kde akce probíhala.

Žáci se v průběhu projektu jistě nedozvěděli vše o pohnuté historii listopadových dní v roce 1939 a 1989, ale podle jejich zájmu a množství otázek, které kladli učitelům, jsme v nich vzbudili zájem dozvědět se o událostech, které podstatným způsobem změnily dějiny naší země ve 20. století, více. Přejme jim, aby se mohli o tomto zápase jen učit ve škole a nemuseli i oni za svobodu a demokracii znovu bojovat.

Za organizátory Mgr. Pavlína Kožušníková