Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní

Termín zápisu: 4. až 7. 5. 2020 v čase 8:00 – 13:00 hodin

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na úřední desce u vchodu do školní družiny,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  18. 5. 2020.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

  1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
  2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
   • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
   • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
   • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
   • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
  3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platba za ŠD pro žáky, kteří ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 navštěvovali ŠD, bude školné z důvodu mimořádných opatření poníženo o poměrnou část. Vzhledem k tomu, že od 11. 3. 2020 žáci již školní družinu nenavštěvovali, bude platba za ŠD činit 150,- Kč.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 30. 6. 2020 za 1. pololetí, do 31. 1. 2021 za 2. pololetí. 
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán. 

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

Zápis  žáků do 1. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 proběhne v termínu
od 6. dubna do 24. dubna 2020.

V tomto termínu od 8:00 h budou přijímány žádosti o přijetí k povinné školní docházce formou elektronické přihlášky.
Elektronická přihláška je dostupná zde: Přihláška ZŠ Stačí  ji pouze vyplnit a odeslat. 
V okamžiku, kdy dojde k potvrzení elektronické přihlášky, bude rodiči zaslán e-mail, jehož součástí bude i dokument se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Prosím o stažení této žádosti, vyplnění a následně odeslání na email: pelikanova@zsmasaryk.cz.
V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat ředitelku školy (pelikanova@zsmasaryk.cz) a zástupkyni ředitelky školy (bawajana@zsmasaryk.cz) nebo můžete využít jiné zákonné formy podání žádosti (Podání žádosti).