Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Úřední

1 2 3 8

Termín zápisu: 3. až 7. 5. 2021 v čase 7:00 – 10:00 h, 15:00 – 16:00 h

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na úřední desce u vchodu do školní družiny,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  17. 5. 2021.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

 1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
 2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
  • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
  • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
  • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině (s výjimkou uzavření školy z důvodu mimořádných opatření MZ ČR a v případě distanční výuky.) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platba za ŠD pro žáky, kteří ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 navštěvovali ŠD, bude školné z důvodu mimořádných opatření poníženo o poměrnou část.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 30. 6. 2021 za 1. pololetí, do 31. 1. 2022 za 2. pololetí. 
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán.

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

V pátek 16. 4. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 h se uskuteční zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu je potřeba přinést:
1. podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
2. ofocený rodný list dítěte,
3. v případě, že žádáte o odklad školní docházky, je nutné doložit žádost o její odložení, posudek Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Základní podmínky pro pobyt ve škole v době zápisu jsou následující:
1. k zápisu se mohou dostavit oba rodiče společně s dítětem,
2. v době pobytu ve škole je potřeba dodržovat základní hygienická a epidemiologická opatření: po vstupu do budovy školy nebo po vstupu do třídy je potřeba použít dezinfekci na ruce, po celou dobu zápisu je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem, v případě Vašeho dítěte respirátorem nebo chirurgickou rouškou (v případě, že chirurgickou roušku nemáte, rádi Vám ji poskytneme).

Pro vstup do školy použijte hlavní vchod školy.
Po dobu zápisu Vašeho dítěte se Vám bude věnovat vždy jeden z pedagogů. Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy, budu Vám plně k dispozici a ráda Vás školou provedu.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 722 929 160 nebo prostřednictvím emailu pelikanova@zsmasaryk.cz.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 1. stupně. Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 4. třídy a 5. A,
– distanční výuka žáků 3. třídy a 5. B.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 5. B,
– distanční výuka žáků 4. třídy a 5. A.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 3. třídy, 4. třídy, 5. A a 5. B (střídání prezenční a distanční výuky).

Výuka žáků 2. stupně bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Podrobné informace pro rodiče a žáky ohledně nástupu do školy a testování čtěte zde: důležité

Základní informace ohledně stravování naleznete zde: stravování

Informace pro rodiče a žáky o důvodnosti testování a jeho průběhu můžete nalézt na těchto stránkách:
jak na to ve škole | testování.edu.cz – veškeré informace, videa o průběhu testování.
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Části zápisu:

 1. Elektronický zápis: proběhne od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu.
 2. Zápis s osobní účastí (pokud pandemická situace dovolí): proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci. V případě, že zápis s osobní účastí z důvodu nepříznivé pandemické situace nebude možný, zveřejní škola tuto skutečnost na webových stránkách školy.

Forma zápisu:

 1. Před samotným (osobním) zápisem je nutná elektronická registrace. Elektronická registrace je nutná i v případě žádosti o odklad. Po jejím ukončení si budete moci stáhnout přihlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí dítěte do školní družiny najdete zde: Přihláška dítěte do školní družiny
 2. Umožní-li to vládní nařízení, uskuteční se zápis také formou osobní účasti ve škole v pátek 16. 4. 2021v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo i o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem, že je zplnomocněna k zastupování dítěte.
 3. V případě nepříznivé pandemické situace doručte žádosti o přijetí, nebo odklad, případně žádosti o přijetí do školní družiny jedním z následujících způsobů:
  • do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192: z94v6ef,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). Emailová adresa: pelikanova@zsmasaryk.cz,
  • poštou (adresa: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov),
  • osobním podáním v kanceláři ředitelky školy v pracovních dnech od 7:00 do 13:00h. S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte není nutná.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Elektronická registrace – žádosti o přijetí, žádosti o odklad

Elektronická registrace bude spuštěna od 1. 4. 2021 00:00h. do 15. 4. 2021 00:00h. zde: Zápis dětí online.

Odkaz „Zápis dětí online“ otevře elektronickou registraci, která obsahuje formuláře žádostí o přijetí i žádostí o odklad. Tyto žádosti nestačí pouze vyplnit a elektronicky odeslat, žádosti je potřeba následně vytisknout, podepsat a jedním z vybraných způsobů předat škole. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky školy (bawajana@zsmasaryk.cz).

Po ukončení registrace systém vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Povinná školní docházka (dle § 36 školského zákona)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se mohou dostavit:

 • a) děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 • b) děti, kterým byl v dubnu 2020 povolen odklad o jeden školní rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře se mohou dostavit dětí narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 1 školského zákona)

 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 2. Žádost o odklad musí být doložena:
  • a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • b) doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 4. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

Zákonní zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

1 2 3 8