Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Úřední

1 2 3 9

Od 24. 5. 2021 se provoz školy řídí následujícími pravidly:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně bez rotací,
 • pro každou třídu platí běžný rozvrh (včetně odpoledního vyučování a výuky tělesné výchovy nultou hodinu – s výjimkou žáků 9. tříd, kterým v pondělí a ve středu nultá hodina odpadá).
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • výuka tělesné výchovy je nadále možná pouze ve vnějších prostorách školy,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest:
  • pro děti do 15 let nošení chirurgické roušky,
  • pro děti od 15 let platí povinnost nošení respirátoru.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 202, stanovuje frekvenci preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

Od 17. 5. 2021 dochází k nástupu všech žáků 1. stupně do školy. Pro žáky 2. stupně platí stále rotační výuka v nastaveném režimu, tzn. v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
 • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

V posledních týdnech školního roku, které nás čekají, bude režim pro žáky 1. stupně následující:

 • platí rozvrh hodin tak, jak v průběhu normálního školního roku – tedy budou vyučovány všechny předměty, včetně Tv a Hv (jen stále platí zákaz zpěvu, v tělesné výchově je povoleno mít tělesné aktivity ve vnějších prostorách školy),
 • testování bude probíhat 1 x týdně v pondělí,
 • žáci s podpůrným opatřením mají v obvyklém čase předmět Pedagogické intervence nebo Speciálně pedagogické péče,
 • vzhledem k tomu, že byla od 17. května zrušena povinnost homogenních skupin, začíná rovněž běžný provoz školní družiny pro všechny žáky 1. až 5. tříd, kteří jsou ve školní družině zapsáni. Provoz odpolední družiny bude opět do 16 hod.

Od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. Výuka žáků 1. stupně probíhá i nadále v nastaveném režimu. Výuka 2. stupně bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B,
 • distanční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
 • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 6. a 7. tříd a 8 a 9. tříd (střídání prezenční a distanční výuky).

Více informací zde: rozvrh hodin, testování, …

Termín zápisu: 3. až 7. 5. 2021 v čase 7:00 – 10:00 h, 15:00 – 16:00 h

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na úřední desce u vchodu do školní družiny,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  17. 5. 2021.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

 1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
 2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
  • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
  • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
  • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině (s výjimkou uzavření školy z důvodu mimořádných opatření MZ ČR a v případě distanční výuky.) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platba za ŠD pro žáky, kteří ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 navštěvovali ŠD, bude školné z důvodu mimořádných opatření poníženo o poměrnou část.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 30. 6. 2021 za 1. pololetí, do 31. 1. 2022 za 2. pololetí. 
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán.

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.
1 2 3 9