Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Úřední

 

Vážení rodiče,

      jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků školy, která je stanovena na středu 6. 11. 2019. Stávku organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ). Dne 1. 11. 2019 proběhla schůze všech členů základní organizace ČMOS PŠ na naší škole, kteří svým hlasováním rozhodli o účasti pedagogických pracovníků naší školy ve stávce. Byl stanoven stávkový výbor, který mi jako zaměstnavateli předložil oznámení o konání stávky. Důvodem připojení pedagogů ke stávce je neúspěšnost jednání Mgr. Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ a ministra školství Ing. Roberta Plagy ve věci navýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2020.

      Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 19 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy a školní družiny.  V době stávky bude tedy škola pro žáky zcela uzavřena. Školní jídelna nebude v provozu, jelikož ke stávce se připojili rovněž pedagogičtí pracovníci ZŠ Vratimov, Datyňská 690. Oběd všech žáků v tento den je hromadně odhlášen. Pokud nejste schopni si oběd zajistit sami, je možné si oběd odebrat, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. Pokud máte zájem o oběd v den stávky, kontaktujte prosím paní Lucii Pokludovou, vedoucí školní jídelny (http://stravovani-vratimov.cz/kontakt/).

      Účastníci stávky nebudou v den stávky na svém pracovišti a za tento den nebudou pobírat plat. Ve škole budou pouze správní zaměstnanci (uklízečky, školnice), ředitelka školy a učitelé, kteří se stávkou nesouhlasili. V této době se budou zabývat činnostmi, které souvisí s náplní jejich práce.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budu Vás o nich okamžitě informovat.

                                                              Děkuji za pochopení.

                                                                                      Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Vážení rodiče,
tímto Vám oznamujeme, že dne 27. 9. 2019 bude všem žákům školy uděleno ředitelské volno, které rovněž platí pro provoz školní družiny. Důvodem pro jeho udělení jsou nenadálé stavební práce, které vznikly v důsledku realizace přístavby šaten a opravy fasády školy. Tímto opatřením se škola snaží chránit bezpečí Vašich dětí.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme Vám za Vaše pochopení.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

 

Termín zápisu: 24. a 25. 6. 2019 v čase 8:00 – 9:30 a 15:00 – 16:00 hodin

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, (vchod od Hrušky)

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na přístupném místě ve škole – hlavní vchod školy,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  1. 7. 2019.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

  1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
  2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
   • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
   • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
   • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
   • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
  3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 31. 7. 2019 za 1. pololetí, do 31. 1. 2020 za 2. pololetí.
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán. 

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.