Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

 

      V bojích Ostravské operace se stala právě Hrabyně strategickým místem ovládajícím přístup od Opavy k Ostravě. Na místech nejtvrdších osvobozovacích bojů dnes stojí Památník 2. světové války v Hrabyni, který se ve čtvrtek 16. května 2019 rozhodli navštívit žáci 8. a 9. tříd se svým pedagogickým doprovodem. A co všechno získali během své exkurze oni?     

      Samozřejmě se dozvěděli mnoho informací o 2. světové válce, které si v průběhu celé exkurze zapisovali do pracovních listů. V první části památníku viděli na vlastní oči skutečné zbraně, munici, oblečení i další věci denní potřeby vojáků i civilistů z dob protektorátu. Prošli se po simulovaném válečném bojišti a zhlédli velké množství filmových ukázek, fotografií i dokumentů z období 2. světové války. Na zdech pietního hřbitova pak našli své mrtvé jmenovce, a mohli se tak poklonit jejich památce. V části věnované koncentračním táborům si vyslechli popis krutých praktik dozorců. Nejvíce se zajímali o „schody smrti“ v koncentračním táboře Mauthausen. Velmi je dojala atmosféra panující u modelu sousoší lidických dětí, jejichž poslední dopisy předčítají dětské hlasy.

      Na závěrečnou část dopoledne v Hrabyni se děti přesunuly do konferenčního sálu, kde absolvovaly edukační program s názvem Tváře války, ve kterém se mohly blíže seznámit s povahou i ambicemi hlavních postav války.

      V průběhu celého dopoledne se žáci zajímali o vystavené exponáty, ptali se svého průvodce, když jim něco nebylo zcela jasné. Nejlépe zpracované pracovní listy byly odměněny jedničkou za aktivitu. I na zpáteční cestě v autobuse děti ještě diskutovaly o všem, co viděly. I když Ostravská operace proběhla před 74 lety, bylo znát, že pro žáky je tato problematika stále velice zajímavá a že si toho zapamatovali opravdu hodně. Z jejich diskuzí zaznívala jednak lítost nad osudy trpících a umírajících, jednak odsouzení chování německých agresorů.

      Doufejme, že tyto názory vedoucí k poznání hodnoty lidského života dokáží žáci 8. a 9. tříd využít ve svém dalším profesním i osobním životě.

za organizátory Mgr. Pavlína Kožušníková

          

 

 

Termín zápisu: 24. a 25. 6. 2019 v čase 8:00 – 9:30 a 15:00 – 16:00 hodin

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, (vchod od Hrušky)

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na přístupném místě ve škole – hlavní vchod školy,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  1. 7. 2019.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

  1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
  2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
   • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
   • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
   • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
   • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
  3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 31. 7. 2019 za 1. pololetí, do 31. 1. 2020 za 2. pololetí.
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán. 

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 

Několik důvodů, proč navštívit Anglii

      Ve dnech 13. až 17. května 2019 se vybraní  žáci 5. až 9. tříd zúčastnili tematického zájezdu do Anglie. Navštívili mnoho zajímavých míst, nafotili spousty snímků a našli si nová přátelství, nebo utužili ta stará.

      Dobrodružství začalo už v autobuse. Kromě zábavy, kterou v průběhu dlouhé cesty žáci zažili, cestovali přes Německo, Belgii, Francii a trajektem se plavili z přístavu La Manche, kde na vlastní oči viděli krásné útesy Seven Sisters. 

      Do Anglie dorazili po dlouhých 22 hodinách cestování. Ale hned na první zastávce na dlouhou cestu zapomněli. Byla to totiž velice akční  zastávka v zábavním  parku Legoland. Děti se zde velice pobavily a vyřádily. Plní zážitků se vydali do Windsoru, a po jeho prohlídce nadešel čas na ubytování v hostitelských rodinách. Setkali se s nimi v Edmontonu nebo Enfieldu a strávili s nimi následující dvě noci.

      Další den byl pro mnohé žáky splněním jejich snů. Navštívili totiž The Making of Harry Potter, kde si prohlédli snad vše z natáčení filmů o idolu mnohých dětí –  Harrym Potterovi. A plnění dětských snů pokračovalo i v dalším muzeu, tentokrát v muzeu voskových figurín  Madame Tussauds.  Řekněte sami, kdy se Vám poštěstí vyfotografovat se s nejznámějšími světovými herci, zpěváky, sportovci i ostatními celebritami?

      Čtvrtý den našeho školního zájezdu na Britské ostrovy se žáci plavili po řece Temži a mohli obdivovat skvostný Tower Bridge a mnoho dalších památek. Zkusili i londýnskou  jízdu metrem a celý Londýn  mohli vidět z velkého kola nazývaného London Eye a z Emirates Air Lines lanové dráhy, která je převezla přes řeku Temži. Asi nikdy nezapomenou na procházku přes St. James´s Park až k Buckinghamskému paláci. Šli totiž místy, které tak často vidí na záběrech v televizi. Chybělo už jen setkání s některým členem královské rodiny. Tak snad příště…

      A protože se neúprosně přiblížila doba návratu zpět do Vratimova, byl ten nejvyšší čas pořídit ještě nějaké suvenýry pro své nejbližší. Závěr londýnského pobytu našich žáků proto patřil rušné Oxford Street a  rozchodu ve  známém  obchodě Primark.

      Zatímco program, který paní učitelky Mgr. Lenka Parmová, Mgr. Petra Mrnuštíková a Mgr. Jana Bawadekjiová naplánovaly, byl u konce, děti se těšily ještě na cestu autobusem domů, na které opět zažily spoustu legrace. Veselí a s mnoha vzpomínkami se všichni “účastníci zájezdu” šťastně vrátili domů ke svým opuštěným rodičům.

Za  spokojené žáky s  poděkováním  Eva Pieronkiewiczová z 8. B

 

      Dne 17.4.2019 navštívili žáci VI. A v rámci výuky výtvarné výchovy již podruhé Galerii výtvarného umění v Ostravě. Po vzájemné dohodě s žáky byl zvolen výukový program zcela odlišného charakteru, než tomu bylo při poslední návštěvě. Zatímco první návštěva galerie se orientovala na region Ostrava, nyní se žáci přemístili na plátna světových umělců současné doby a měli si tak možnost prohlédnout výstavu německých autorů abstraktního umění pod názvem TEN/DESET ze sbírky Adam Gallery. Vystaveny zde byly malby, kresby a objekty s expresivním rukopisem, které vznikaly v letech 2006-2008. Tento výukový program byl – kromě samotné expozice děl autorů – doplněn také o výstavu netradičních hudebních nástrojů.  Žáci si mohli na každý z hudebních nástrojů zahrát, což nejen podtrhlo jejich samotný vizuální prožitek z obrazů, ale také jim dalo možnost poznat určité prvky muzikoterapie. Nástroje vydávaly velmi libé tóny navozující např. atmosféru lesa, přírody, zurčení vody, zvonkohry a na žácích bylo poznat, že se jim tato aktivita velmi líbí a že je opravdu zajímá.      Společně s milou průvodkyní galerie Janou Sedlákovou pak šesťáci vyplnili předem připravené formuláře hodnocení shlédnutých výtvarných a uměleckých prací, které zde byly vystaveny. Zároveň proběhla diskuze na toto téma. Při samotném závěru programu pak každý žák sám za sebe vytvářel na velký formát své „dílo“, které mělo být uchopením jejich vnitřního světa a konkrétní emoce, jenž v nich po vizuálním i sluchovém prožitku z návštěvy galerie zůstala. Děti byly překvapeny velkou pestrostí škály barev, které pomocí různě širokých štětců, špachtlí, válečků mohly vrstvit na papír a možností vytvořit si svůj vlastní a jedinečný abstraktní obraz. O to zajímavější byl fakt, že jejich tvorba probíhala přímo ve výstavní síni galerie mezi díly opravdových autorů.

      Je moc hezké vidět spokojené tváře dnešních žáků, budoucích studentů středních škol, kteří jsou zaujati činností mimo školní lavice. Stejně tak jako sklidit pochvalu za jejich slušné chování, za vykonanou práci a vyslechnout si poděkování za zájem, který bohužel není u dnešních dětí samozřejmostí. A možná i právě proto ne všichni mají možnost zažít právě takový prožitek. Já osobně si toho nesmírně vážím a ráda bych tímto poděkovala všem žákům třídy 6.A za to, že mne v mém záměru dělat pro děti něco navíc nezklamaly a že svým chováním dělaly čest nejen své učitelce, ale také své škole a hlavně svým rodičům. Napadá mne citát, který je v této situaci opravdu výstižný: „Učitel přijde, když jsou žáci připraveni“.

      Tak zase někdy příště…

Mgr. Nelly Kavalová

fotogalerie