Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

 
Vážení rodiče, 
rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci.
Vzhledem k současnému vývoji celé situace týkající se prevence šíření nemoci COVID – 19 by bylo žádoucí, aby se Vaše děti v době, kdy nenavštěvují školu, nepohybovali v místech, kde je zvýšená koncentrace lidí (například Forum Nová Karolína apod.). Věříme, že se svými dětmi o celé situaci hovoříte a zároveň je informujete o možnostech prevence šíření této nemoci. 
Děkujeme Vám za pochopení

 

 
     Oznamujeme všem rodičům, že s ohledem na nynější situaci a přijatým mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, dochází ke změně termínu zápisu žáků do 1. tříd. Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 dne 24. dubna 2020 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

 

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách s platností od středy 11. března 2020 do odvolání.

Prosíme Vás, abyste sledovali webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku. Jejím prostřednictvím Vás budou třídní učitelé informovat o jakékoliv změně, a zároveň budou touto cestou zasílány Vašim dětem úkoly k opakování a procvičování učiva. Obědy byly žákům již plošně odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ
Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá ve dvou vyhotoveních zařízení, které dítě navštěvuje (škola). 

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení, část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Vyplněný a podepsaný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který vyplňuje část C. tiskopisu. Spolu s podklady pro výpočet dávky zaměstnavatel tiskopis předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.

Mimořádné opatření

Zákaz akcí

Děkujeme za pochopení

 

 

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Místo zápisu: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Den konání: 3. dubna 2020

Čas: od 14 do 17 hodin

Místnosti: třídy VI. B a II. A

Těšíme se na Vás!

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:              

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • případná odborná či lékařská doporučení.

Informace:

Vážení rodiče, pokud je to ve Vašich možnostech, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění níže uvedených formulářů a jejich zaslání na e-mail: bawajana@zsmasaryk.cz nejpozději do 2. 4. 2020. Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, vyplníte je až při samotném zápisu.

Formuláře k vyplnění:

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

  1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA

112

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál 554 774 128,
  • Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316,
  • Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255,
  • Okres Nový Jičín 556 770 384 – 386,
  • Okres Opava 553 668 846.

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID -19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a  ošetřujícím  lékařem  nařízena  karanténní  opatření s  pravidelným  sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr a vyšetření onemocnění koronaviry.
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude  karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní  opatření  budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit. Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE: