Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Projekt „KROK ZA KROKEM K ÚSPĚŠNÉ ŠKOLE“

Registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150

Výše dotace: 3 502 006,11 Kč
Doba realizace: 21. 8. 2019 – 30. 9. 2021

Naše škola se zapojila do výzvy 92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4. Globálním cílem našeho projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Vratimov. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce a pořízení vybavení dvou odborných učeben (učebna dílen a zeměpisu) v návaznosti na klíčové kompetence technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
Dosažení cíle bude dále realizováno vybavením a modernizací školního poradenského pracoviště, zajištěním konektivity školy, pořízením bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy školy a realizací venkovních úprav areálu školy s pořízením vegetačních prvků.

 


Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  II“

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013155 

Výše dotace: 1 271 912,00 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

      Naše škola se zapojila do „Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP“.  Náš projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, polytechnické vzdělávání a ICT), podpora aktivit rozvíjející ICT a projektové dny s účastí odborníka z praxe.  

      Cílem výzvy je rovněž zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, realizace čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, čtenářského klubu a klubu komunikace v cizím jazyce pro účastníky ŠD a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Více informací o výzvě:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


Projekt „ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY V MODERNÍM DUCHU“

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005368 

Výše dotace: 4 698 774,39 Kč
Ukončení projektu: 30. 9. 2018

      Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Vratimov a následně Ostravské aglomeraci. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením vybavení dvou odborných učeben – učebny fyziky a chemie a kombinované učebny jazyků a informatiky v návaznosti na klíčové kompetence. Realizace projektu přispěje k naplnění následujících dílčích cílů a výsledků:

 • vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora sociální inkluze
 • bezbariérovost odborných učeben a celé školy
 • zvýšení kvality výuky a zatraktivnění výuky klíčových kompetencí díky pořízeným pomůckám pro názorné ukázky

    


 

Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY“

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004921 

Výše dotace: 854 682,00 Kč
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

      Naše škola se zapojila do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.  Náš projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze).     

      Cílem výzvy je rovněž zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, realizace čtenářského klubu a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Více informací o výzvě:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?highlightWords=V%C3%9DZVA+022


Projekt „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

 

      Pedagogové naší školy se zapojili do projektu pod názvem „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, který je realizován v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020.

     Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

 1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů.
 2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách (OU a UPOL) jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí.
 3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Plakát


logo

Projekt „TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0030

Projekt výzvy č. 57 „Technické vzdělávání a komunikace“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. V současnosti se připravuje vydání právního aktu, tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole. Projekt bude realizován v období září 2015 – prosinec 2015.

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je  Kč a finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

 • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
 • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
 • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu (kombinovaná forma získávání znalostí v jakémkoliv oboru, při které vzdělávající se učitel využívá možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu či systému většinou v on-line či off-line prostředí a zároveň se účastní pravidelných osobních konzultací či výuky s lektorem či učitelem, a to buď prezenční formou nebo telefonicky, na Skypu atd.)
 • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Realizace projektu musí být ukončena k 31. 12. 2015

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

logo

Projekt „Jazykové kurzy pro učitele a žáky“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0358

Naše škola se ve školním roce 2015/2016 zapojila do výzvy č. 56 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality vzdělávání. Náš projekt „Jazykové kurzy pro učitele a žáky“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Projekt bude realizován v období září 2015 – prosinec 2015.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je  Kč a finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

 • 6 čtenářských dílen jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (vč. nákupu knih a odborných publikací),
 • zahraniční jazykové kurzy pro 2 učitele německého jazyka v Berlíně,
 • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Brightonu ve Velké Británii (pobyt pro 40 žáků + pedagogický doprovod).

Realizace projektu musí být ukončena k 31. 12. 2015

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 

logo

Projekt „UČITELÉ ONLINE“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0014

     Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je proškolení pedagogů v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií a tím zvýšení kompetencí našich pedagogů při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy.

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ – podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.
 • Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.
 • Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce – školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.
 • Evaluace projektových aktivit – vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Přínos školám:

 • proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií
 • metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu
 • získání moderního dotykového zařízení – tablety nebo dotykové notebooky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Učitelé online-Prezentace projektu

 Ovoce do škol

 

     Naše škola se zapojuje již čtvrtým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol.