Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školním metodikem prevence na naší škole
je paní učitelka Mgr. Martina Pelikánová

Činnosti školního metodika prevence:
  • Zpracování Strategie školy a Minimální preventivní program v oblasti prevence SPJ
  • Tvorba, koordinace a kontrola plnění Minimálního preventivního programu školy (k nahlédnutí v ředitelně školy)
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů ( dále jen SPJ)
  • Systematická činnost zaměřená na dodržování zákona o zákazu kouření v budově školy
  • Spolupráce s PČR na vytěsnění zneužívání a prodeje návykových látek v budově školy
  • Krizová intervence v případě řešení projevů patologického chování žáků školy
  • Spolupráce se sociálními partnery při prevenci SPJ
  • Zjišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ pedagogickým pracovníkům školy
  • Osvětová činnost – pro ped. pracovníky, zákonné zástupce žáků
Ke stažení: