Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Základní informace, které se týkají náležitostí přijímacího řízení v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví


Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy
ve školním roce 2020/2021


Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Žáci, kteří si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, musí takto učinit nejpozději do 30. 11. 2020. O přihlášku požádají svého třídního učitele a to nejpozději do 16. 11. 2020, aby mohlo dojít k následné kontrole vyplněné přihlášky a k jejímu podepsání ředitelkou školy.

Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky, obdrží dva tiskopisy přihlášek na střední školu společně s vysvědčením za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Prosíme o její důslednou kontrolu (kontrola adresy trvalého pobytu a adresy pro doručování, kontaktu na zákonného zástupce, kontaktu na uchazeče) a doplnění údajů o střední škole:

 • název a adresa střední školy
 • obor vzdělávání (kód a název), do kterého se žák hlásí
 • pokud střední škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Vyplněnou přihlášku je žák povinen odevzdat ke kontrole výchovnému poradci nejpozději do 19. 2. 2021.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami zákonní zástupci, a to v následujících termínech:

 • do 30. 11. 2020 (pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou)
 • do 1. března 2021 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021
 •  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 12. května 2021  
 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 Pozvánka k přijímací zkoušce:
 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám
Rozhodnutí:
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2021
Odvolání:
 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách školy)
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů
Zápisový lístek:
 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 17. 4. 2021, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
http://stredniskoly.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/   v tištěné podobě ho žáci obdrží ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz
https://prijimacky.cermat.cz/

Přihlášky ke studiu

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přihláška na SŠ – denní studium

Přihláška na SŠ – denní studium

Přihláška na SŠ – denní studium – talentové zkoušky

Přihláška na SŠ – denní studium – talentové zkoušky

Přihláška na SŠ – nástavbové studium

Vysvětlivky k přihláškám