Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Informace pro rodiče vycházejících žáků

V následujícím odkazu najdete aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám v roce 2018/2019.

     Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Tyto přihlášky obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem. Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Rodiče doplní název příslušné střední školy, kód oboru. Uchazeč odevzdá přihlášku výchovnému poradci do 22. 2. 2019 ke kontrole. Škola neprodleně potvrdí prospěch na dané přihlášce a uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2019Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem. 

     První kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání se koná v pátek 12. dubna 2019.
    První kolo 
přijímacích zkoušek pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií se koná v pondělí 15. dubna 2019.

     Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

     Informace: 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.cermat.cz
www.atlasskolstvi.cz/