Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archiv
Nejnovější komentáře

Informace pro rodiče vycházejících žáků

V následujících odkazech najdete aktuální informace k přijímacímu řízení v roce 2015.

     Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Tyto přihlášky obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem. Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Rodiče doplní název příslušné střední školy, kód oboru. Uchazeč odevzdá přihlášku výchovnému poradci do 21. 2. 2015 ke kontrole. Škola neprodleně potvrdí prospěch na dané přihlášce a uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 15. 3. 2015Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem. 

     První kolo přijímacích zkoušek se koná od 15. 4. 2015.
Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

     Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

     Informace: 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.cermat.cz
www.atlasskolstvi.cz/