Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Části zápisu:

 1. Elektronický zápis: proběhne od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu.
 2. Zápis s osobní účastí (pokud pandemická situace dovolí): proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci. V případě, že zápis s osobní účastí z důvodu nepříznivé pandemické situace nebude možný, zveřejní škola tuto skutečnost na webových stránkách školy.

Forma zápisu:

 1. Před samotným (osobním) zápisem je nutná elektronická registrace. Elektronická registrace je nutná i v případě žádosti o odklad. Po jejím ukončení si budete moci stáhnout přihlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí dítěte do školní družiny najdete zde: Přihláška dítěte do školní družiny
 2. Umožní-li to vládní nařízení, uskuteční se zápis také formou osobní účasti ve škole v pátek 16. 4. 2021v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo i o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem, že je zplnomocněna k zastupování dítěte.
 3. V případě nepříznivé pandemické situace doručte žádosti o přijetí, nebo odklad, případně žádosti o přijetí do školní družiny jedním z následujících způsobů:
  • do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192: z94v6ef,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). Emailová adresa: pelikanova@zsmasaryk.cz,
  • poštou (adresa: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov),
  • osobním podáním v kanceláři ředitelky školy v pracovních dnech od 7:00 do 13:00h. S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte není nutná.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Elektronická registrace – žádosti o přijetí, žádosti o odklad

Elektronická registrace bude spuštěna od 1. 4. 2021 00:00h. do 15. 4. 2021 00:00h. zde: Zápis dětí online.

Odkaz „Zápis dětí online“ otevře elektronickou registraci, která obsahuje formuláře žádostí o přijetí i žádostí o odklad. Tyto žádosti nestačí pouze vyplnit a elektronicky odeslat, žádosti je potřeba následně vytisknout, podepsat a jedním z vybraných způsobů předat škole. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky školy (bawajana@zsmasaryk.cz).

Po ukončení registrace systém vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Povinná školní docházka (dle § 36 školského zákona)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se mohou dostavit:

 • a) děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 • b) děti, kterým byl v dubnu 2020 povolen odklad o jeden školní rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře se mohou dostavit dětí narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 1 školského zákona)

 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 2. Žádost o odklad musí být doložena:
  • a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • b) doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 4. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

Zákonní zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.