Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

VlastivědaUčivo: Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

1) Přečíst v učebnici str. 26–31,  prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Vyhledat tučně vytištěné názvy na mapě v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 19, 20, 21- vyplnit celé strany. Vytvořit krátké zápisy z rámečků na str. 25, 29, 31 v učebnici dole. Umíte to, jste šikovní.

Do pátku 13. 11. by mělo být zadané učivo splněno.

Dotazy a nejasnosti vyřešíme v on-line hodině – dle rozvrhu.

PO – 9.11.

JČ – Slova s předponami ( výslovnost ), časování sloves, základní skladební dvojice.

U – str. 26 / cv 5,6 – společně na on-line hodině.

cv  8a)b) – Napiš do sešitu JČ 1 a pošli do ÚT -10.11.

PS str. 17 / cv 3 – z diktátu vypiš základní skladební dvojice do sešitu JČ 1 – společně na on-line hodině.

MA – Čísla větší než milion – porovnávání čísel.

U str. 30 / cv 1 – ústně ( on-line )

                  cv 2 – napiš do sešitu M 1

PS – str.14 / cv 4  ( společně na on-line hodině)

JA – Countries and nationalities, sloveso -to be – revision

U str. – 26 zopakuj si slovní zásobu ( země a národnosti )

   str. – 27 zopakuj si časování slovesa TO BE

PS – str. cv 1,2 (kontrola na on-line hodině)

Ja – reading – list na TEAMS v zadání vypracuj a pošli nejpozději do ÚT – 10.11.

PŘ – Energetické suroviny

U str. 21 – 22 – přečíst si a zapsat do PS str. 13 – ( horní volné řádky) Zápis: Nerostné suroviny najdeš v Teams – soubory na kanále PŘ.

PS – str. 11 / cv 9,10 ( zakresli podle mapky v učebnici str. 21)

On-line hodina JČ /MA ( podle skupin na TEAMS )

ÚT – 10.11.

JČ – Psaní přípon u odvozených slov, určování slovních druhů, u podst. jmen – mluvnické kategorie

U str. 26 / cv 7a) napiš do sešitu JČ 1

Ústně – přečíst psaní přípon ( tabulka str.26,27 ) – 9a) práce v on-line hodině podle zadání

PS str.17 / cv 4 na on-line hodině

MA – Čísla větší než milion, slovní úloha, písemné sčítání

U str. 30 / cv 3, 4, 5 napiš do sešitu M1 a pošli nejpozději do ST- 11.11.

JA – Countries and nationalities , Sloveso to be, rozhovor: about me.

Opakování slovní zásoby – countries and nationalities, časování slovesa to be ( kladná věta – on-line)

PS – str.28 / cv 3,   str. 29 / cv 4

Ja – listzájmena + to be  v zadání na TEAMS vypracuj a pošli až po této hodině do ST-11.11.

On-line hodina JČ / JA ( podle skupin na TEAMS)

ČT – str. 39 – 40 – přečíst a do sešitu ČT – zapište název článku, spisovatelku a napište krátké povídání o dubu (co jste se dozvěděli o stromu po přečtení).

( Vyberu si, až budeme ve škole.)

ST – 11.11.

JČ –  Psaní přípon – procvičování.

U str. 27 / cv 10,11 – napiš do sešitu JČ 1

PS – str. 18 / cv 8 – doplň a pošli do ČT – 12.11.

MA – Čísla větší než milion – porovnávání, rozvinutý zápis čísel, písemné odčítání.

U str. 31 / cv 8 zpaměti -zopakuj si  – ústně ( on-line )

cv 6 – a) společně ( on -line ), dokončí doma, cv 10 – napiš do sešitu M 1

PS – str. 14 / 5,6  společně ( on-line )

PŘ – Nerostné suroviny – opakování

Opakování – otázky z probraného učiva ( ústně – on-line)

PS – str. 12 / cv 12,13 ( on-line) cv 14 ( DÚ)

        str. 13 / cv 1,2,3 ( on-line ) cv 4 ( DÚ)

Na zadání v Teams najdeš Opakovací testík : Nerosty a horniny – vyplníš po této hodině a pošleš zpět nejpozději do ČT– 12.11.

ON–line hodina MA / PŘ ( podle skupin na TEAMS)

ČT – 12.11.

JČ –  Slovotvorný rozbor, doplňující cvičení .

U str. 27 / cv. 12 – doplň, napiš do sešitu JČ 1, vypiš podtržená slova a u nich podtrhni slovní základ, předponu a příponu.

28 / cv. 15 – Napiš doplněné věty do JČ 1.

MA – Čísla větší než milion – orientace na číselné ose, porovnávání čísel, písemné dělení

U str 32 / cv 14 napiš do sešitu M 1 a pošli nejpozději do pátku 13.11.

cv 15 přes fólie

PS – str. 14 / cv 7 ( piš rozvinutý zápis čísel )

PČ – Podle čítanky na str. 14 vyrobte: Podzimní obraz ( Nepište postup, jen vytvořte nejpozději do 20.11. Ve škole si uděláme výstavku.)

On-line hodina VL ( podle skupin na TEAMS )

PÁ – 13.11.

JČ – Zdvojené souhlásky, všestranný jazykový rozbor.

U str. 28 / cv 13 všestranný jazykový rozbor dané věty – ústně ( on-line )

          29 – zdvojené souhlásky – přečíst si tabulku a cv 1- do sešitu JČ 1 – společně, cv 2- ústně ( on-line)

MA – geometrie – Rovinné geometrické útvary.

U str. 114 / cv 1, – ústně , cv 3 –  přes folie

PS – str. 41  celá strana

JA – What´s your name?- rozhovory, Identity card

U str. 28 – rozhovor about me

          29 – identity card ( rozhovor – otázka + odpověď ) ústně on-line

PS – str. 29 / cv 5,6

On-line hodina JČ / JA ( skupiny na TEAMS)