Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020

Školní týden 9. – 13. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. ASčítání a odčítání desetinných čísel
  • Vybrané příklady z PS od strany 51 po stranu 56.
  • Vybrané příklady z učebnice str. 84 – 86
  • Slovní úlohy
  • Násobení a dělení des. čísla 10, 100, 1 000 – PS str. 59
 • Matematika 6. BSčítání a odčítání desetinných čísel
  • prezentace v Teams/Soubory/Výukové materiály
  • Vybrané příklady z PS od strany 51 po stranu 56.
  • Vybrané příklady z učebnice str. 84 – 86
  • Slovní úlohy
  • Násobení a dělení des. čísla 10, 100, 1 000 – PS str. 59
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Slovní přízvuk
   • prostudovat modré rámečky na str. 21
   • v učebnici na str. 21, cv. 2 vypracovat ústně, cv. 3 a 4 písemně do sešitu
   • cv. 1 – 4 na str. 13 v pracovním sešitu
  2. literatura – Na počátku byl velký třesk
   • přečíst ukázky na str. 17 – 20 v čítance
   • samostatná mimočítanková četba žáků: Karel Čapek: Pohádka tulácká
  3. sloh Používání dějových sloves ve vypravování
   • opsat modrý rámeček v učebnici na str. 124
   • ústně vypracovat cv. 3, 5, 6, 7 v učebnici na str. 124 ústně
   • cv. 4 v učebnici na str. 124 vypracovat písemně a odeslat na Teams Zadání Používání dějových sloves ve vypravování do pátku 13. 11. 2020
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončili jsme učivo o jednobuněčných organismech – prvocích. Teď už začneme živočichy mnohobuněčné. První skupinou jsou žahavci.
  • Prohlédněte si video o rozdílech mezi bezobratlými a obratlovci: Video
  • V online hodině probereme stavbu těla nezmara, po ní si projdete další zástupce této skupiny. Učivo najdete v učebnici na str. 24-25. Zápis k dalším zástupcům najdete zde a na MS Teams. Ten si napíšete až po online hodině.
  • Přehrajte si krátké výukové video na dané téma: Žahavci
  • Pro zájemce: Video, ve kterém nezmar uloví larvu komára: Nezmar
 • Fyzika
  • Nové učivo – Model atomu – uč. str. 45
  • Prohlédni si obrázek 1.48 na straně 45 v učebnici. Potom si otevři odkaz na prezentaci a opiš si a obkresli stranu 5.
  • Elektrování těles – pokusy na straně 42 – 43.
   • 1. Jak můžeš zelektrovat plastové pravítko nebo brčko? Zkus si zelektrování  – pokus
   • 2. Jaké druhy elektrického náboje mohou třením vzniknout?
   • 3. Kdy se dvě nabitá tělesa přitahují a kdy se odpuzují?
   • (Odpovědi najdeš ve žlutém rámečku – str. 43)
 • Občanská výchova
  • Online hodina:
  • 6. B – úterý 10. 11. 2020
  • 6. A – pátek 13. 11. 2020
  • Téma naší online hodiny bude Příbuzenské vztahy, rodokmen rodiny“. V hodině si zopakujeme učivo minulé hodiny (rodina úplná, neúplná, základní a rozšířená).
  • Nové učivo:
   • příbuzenské vztahy (babička, dědeček, vnuk, vnučka, teta, strýc……..),
   • procvičování znalostí příbuzenských vztahů („Kdo je kdo“),
   • rodokmen rodiny – co je to rodokmen, jak se tvoří.
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.
  • Úkol na příští týden: vytvoř jednoduchý rodokmen Vaší rodiny (postup si přesně vysvětlíme v hodině, proto si nic, prosím, nepřipravujte dopředu).
 • Rodinná výchova 6. A
  • 1. Jakou činnost rád se členy (nebo členem) své  rodiny vykonáváš.
  • Na prázdnou stránku v sešitě nadepiš, co jsi si vybral – např. „Rád chodím se svým tatínkem na ryby“.
  • Pod tento nadpis nakresli obrázek této činnosti.
  • 2. Téma – Výchovné styly v rodině – nadpis
  • Prohlédni si prezentaci  a přečti si příběhy na straně 3.
  • Do sešitu si opiš stranu 6.
  • Doplň věty:
  • Žije-li dítě obklopeno láskou, naučí se ……
  • Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se být …….
  • Žije-li v důvěře a bezpečí, naučí se ……..
  • Vysvětli, jak souvisí přísloví na str. 4 s výchovou. Co přísloví vyjadřuje?  (Jen si promysli, nepiš).       
 • Rodinná výchova 6. B
 • Pracovní činnosti
 • Výtvarná výchova