Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

admin

Od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. Výuka žáků 1. stupně probíhá i nadále v nastaveném režimu. Výuka 2. stupně bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B,
 • distanční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
 • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 6. a 7. tříd a 8 a 9. tříd (střídání prezenční a distanční výuky).

Více informací zde: rozvrh hodin, testování, …

Termín zápisu: 3. až 7. 5. 2021 v čase 7:00 – 10:00 h, 15:00 – 16:00 h

Místo zápisu: budova ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Potřebné dokumenty: přihláška (zápisní lístek) – zápisní lístek bude k dispozici ve škole. Při zápisu vyplňujete 1. část zápisového lístku, 2. část je potřeba vyplnit v září se zahájením nového školního roku.

Průběh zápisu:

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • na úřední desce u vchodu do školní družiny,
 • na webových stránkách školy: www.zsmasaryk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  17. 5. 2021.

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

 1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
 2. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:
  • přednost mají žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  • u dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
  • v případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
  • v jiných než výše uvedených případech, rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 3. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

INFORMACE O ÚPLATĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Pololetní výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině (s výjimkou uzavření školy z důvodu mimořádných opatření MZ ČR a v případě distanční výuky.) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 • Platba za ŠD je 500,- Kč za jedno pololetí školního roku.
 • Platba za ŠD pro žáky, kteří ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 navštěvovali ŠD, bude školné z důvodu mimořádných opatření poníženo o poměrnou část.
 • Platbu za ŠD lze uskutečnit pouze bezhotovostní platbou a to do 30. 6. 2021 za 1. pololetí, do 31. 1. 2022 za 2. pololetí. 
 • Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že žák pro neuhrazení poplatku nebude do školní družiny zapsán.

ZPŮSOB ÚHRADY

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 123-1684279309/0800, variabilní symbol 1111.  Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

V pátek 16. 4. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 h se uskuteční zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu je potřeba přinést:
1. podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
2. ofocený rodný list dítěte,
3. v případě, že žádáte o odklad školní docházky, je nutné doložit žádost o její odložení, posudek Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Základní podmínky pro pobyt ve škole v době zápisu jsou následující:
1. k zápisu se mohou dostavit oba rodiče společně s dítětem,
2. v době pobytu ve škole je potřeba dodržovat základní hygienická a epidemiologická opatření: po vstupu do budovy školy nebo po vstupu do třídy je potřeba použít dezinfekci na ruce, po celou dobu zápisu je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem, v případě Vašeho dítěte respirátorem nebo chirurgickou rouškou (v případě, že chirurgickou roušku nemáte, rádi Vám ji poskytneme).

Pro vstup do školy použijte hlavní vchod školy.
Po dobu zápisu Vašeho dítěte se Vám bude věnovat vždy jeden z pedagogů. Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy, budu Vám plně k dispozici a ráda Vás školou provedu.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 722 929 160 nebo prostřednictvím emailu pelikanova@zsmasaryk.cz.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 1. stupně. Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 4. třídy a 5. A,
– distanční výuka žáků 3. třídy a 5. B.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 5. B,
– distanční výuka žáků 4. třídy a 5. A.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 3. třídy, 4. třídy, 5. A a 5. B (střídání prezenční a distanční výuky).

Výuka žáků 2. stupně bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Podrobné informace pro rodiče a žáky ohledně nástupu do školy a testování čtěte zde: důležité

Základní informace ohledně stravování naleznete zde: stravování

Informace pro rodiče a žáky o důvodnosti testování a jeho průběhu můžete nalézt na těchto stránkách:
jak na to ve škole | testování.edu.cz – veškeré informace, videa o průběhu testování.
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)