Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

V pátek 16. 4. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 h se uskuteční zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu je potřeba přinést:
1. podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
2. ofocený rodný list dítěte,
3. v případě, že žádáte o odklad školní docházky, je nutné doložit žádost o její odložení, posudek Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Základní podmínky pro pobyt ve škole v době zápisu jsou následující:
1. k zápisu se mohou dostavit oba rodiče společně s dítětem,
2. v době pobytu ve škole je potřeba dodržovat základní hygienická a epidemiologická opatření: po vstupu do budovy školy nebo po vstupu do třídy je potřeba použít dezinfekci na ruce, po celou dobu zápisu je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem, v případě Vašeho dítěte respirátorem nebo chirurgickou rouškou (v případě, že chirurgickou roušku nemáte, rádi Vám ji poskytneme).

Pro vstup do školy použijte hlavní vchod školy.
Po dobu zápisu Vašeho dítěte se Vám bude věnovat vždy jeden z pedagogů. Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy, budu Vám plně k dispozici a ráda Vás školou provedu.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 722 929 160 nebo prostřednictvím emailu pelikanova@zsmasaryk.cz.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 1. stupně. Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 4. třídy a 5. A,
– distanční výuka žáků 3. třídy a 5. B.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021:
– prezenční výuka žáků 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 5. B,
– distanční výuka žáků 4. třídy a 5. A.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 3. třídy, 4. třídy, 5. A a 5. B (střídání prezenční a distanční výuky).

Výuka žáků 2. stupně bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Podrobné informace pro rodiče a žáky ohledně nástupu do školy a testování čtěte zde: důležité

Základní informace ohledně stravování naleznete zde: stravování

Informace pro rodiče a žáky o důvodnosti testování a jeho průběhu můžete nalézt na těchto stránkách:
jak na to ve škole | testování.edu.cz – veškeré informace, videa o průběhu testování.
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Části zápisu:

 1. Elektronický zápis: proběhne od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu.
 2. Zápis s osobní účastí (pokud pandemická situace dovolí): proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci. V případě, že zápis s osobní účastí z důvodu nepříznivé pandemické situace nebude možný, zveřejní škola tuto skutečnost na webových stránkách školy.

Forma zápisu:

 1. Před samotným (osobním) zápisem je nutná elektronická registrace. Elektronická registrace je nutná i v případě žádosti o odklad. Po jejím ukončení si budete moci stáhnout přihlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí dítěte do školní družiny najdete zde: Přihláška dítěte do školní družiny
 2. Umožní-li to vládní nařízení, uskuteční se zápis také formou osobní účasti ve škole v pátek 16. 4. 2021v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo i o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem, že je zplnomocněna k zastupování dítěte.
 3. V případě nepříznivé pandemické situace doručte žádosti o přijetí, nebo odklad, případně žádosti o přijetí do školní družiny jedním z následujících způsobů:
  • do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192: z94v6ef,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). Emailová adresa: pelikanova@zsmasaryk.cz,
  • poštou (adresa: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov),
  • osobním podáním v kanceláři ředitelky školy v pracovních dnech od 7:00 do 13:00h. S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte není nutná.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Elektronická registrace – žádosti o přijetí, žádosti o odklad

Elektronická registrace bude spuštěna od 1. 4. 2021 00:00h. do 15. 4. 2021 00:00h. zde: Zápis dětí online.

Odkaz „Zápis dětí online“ otevře elektronickou registraci, která obsahuje formuláře žádostí o přijetí i žádostí o odklad. Tyto žádosti nestačí pouze vyplnit a elektronicky odeslat, žádosti je potřeba následně vytisknout, podepsat a jedním z vybraných způsobů předat škole. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky školy (bawajana@zsmasaryk.cz).

Po ukončení registrace systém vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Povinná školní docházka (dle § 36 školského zákona)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se mohou dostavit:

 • a) děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 • b) děti, kterým byl v dubnu 2020 povolen odklad o jeden školní rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře se mohou dostavit dětí narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 1 školského zákona)

 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 2. Žádost o odklad musí být doložena:
  • a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • b) doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 4. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

Zákonní zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), na základě kterého je naše škola uzavřena pro všechny žáky. Toto opatření bude platit až do odvolání.

Žáci všech tříd budou vzděláváni distanční formou podle týdenních plánů na webových stránkách školy.

Všechny obědy budou žákům po celou dobu uzavření škol automaticky odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ:  informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V následujícím videu se dětem poutavou formou představuje působnost veřejného ochránce práv a shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet. Průvodkyní je dvanáctiletá Anička, která se do zpracování videa pustila v souvislosti s plněním domácího úkolu do školy: video

Více informací naleznete v přiloženém letáku: Leták – Ombudsman dětem

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů tabletů.

Pro více informací klepněte na obrázek:

Od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol, pro tyto žáky je tedy povinná prezenční výuka.

Žáci 1. a 2. tříd vstupují do budovy školy obvyklým vchodem do školních šaten. Žáci 1. třídy se budou vyučovat v učebně 4. třídy, žáci 2. třídy ve své třídě.

Školní družina pro 1. a 2. třídy bude fungovat následovně:
ranní družina od 6:30 h a odpolední družina od skončení vyučování do 15:00 h (z personálních důvodů).

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Na webových stránkách školy v záložce Nástěnky učitelů/předmětů budou umístěny plány výuky a rozvrh online hodin pro 3. – 9. ročník.

Informace k organizaci školní jídelny od 4. 1. 2021: zde

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. 1. 2021: zde

Aktuální změny v oblasti školství

Vláda na svém zasedání dne 14. 12. 2020 rozhodla o následujících změnách týkajících se školství:

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. 

Vánoční prázdniny by měly podle původní organizace školního roku skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna 2021.

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol (1. až 5. ročník),
• žáků 9. ročníků základních škol,
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Týdenní plány budou opět umístěny na webových stránkách školy.

Týden od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020:
– prezenční výuka (výuka ve škole) tříd 6. A, 7. A, 8. A
– online výuka tříd 6. B, 7. B, 8. B

Týden od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020:
– prezenční výuka (výuka ve škole) tříd 6. B, 7. B, 8. B
– online výuka tříd 6. A, 7. A, 8. A

14. 12. 2020 – 16. 12. 2020:
– prezenční výuka (výuka ve škole) tříd 6. A, 7. A, 8. A
– online výuka tříd 6. B, 7. B, 8. B

17. 12. 2020 – 18. 12. 2020, 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020:
– prezenční výuka (výuka ve škole) tříd 6. B, 7. B, 8. B
– online výuka tříd 6. A, 7. A, 8. A

Ředitelské volno, které bylo původně naplánováno na 21. 12. a 22. 12. 2020 se tímto ruší.

Více informací v následujících dokumentech:

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci 1. tříd vstupují do budovy školy vchodem do školní družiny, přichází rovnou do učebny 4. třídy. Vstup do šaten nebude možný.

Žáci 2. tříd vstupují do budovy školy hlavním vchodem, přichází rovnou do učebny 2. třídy. Vstup do šaten nebude možný.

Školní družina pro 1. a 2. třídy funguje jako za běžného provozu – tedy ranní družina (od 6:30 hod.) a odpolední družina (od skončení vyučování do 16:00 hod.).

Podstatné změny týkající se školního stravování od 18. 11. 2020: zde

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020: zde

 

Vážení rodiče, 
po včerejším vyhlášení dalších opatření vás informujeme o změnách ve výuce:

Od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020
Distanční výuka (vzdělávání na dálku) – žáci 8. a 9. ročníku
Plány učiva a online hodin zde

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020
Distanční výuka (vzdělávání na dálku) – žáci 1. až 7. ročníku

26. 10. – 27. 10. 2020: nařízené volno pro všechny žáky
28. 10. 2020: státní svátek
29. 10. – 30. 10. 2020: podzimní prázdniny

Distanční výuka
Na webových stránkách školy v záložce Nástěnky učitelů/předmětů budou ve středu umístěny plány výuky pro 1. – 7. ročník a v neděli od 20:00 hod umístěny plány výuky pro všechny žáky na následující týden včetně přehledu hodin on-line.

Ošetřovné
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 je od čtvrtku 10. 9. 2020 stanovena povinnost žáků, pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a rovněž všech osob, které školu navštíví, nosit roušky na chodbách a ve společných prostorech školy.

Prosíme Vás tedy o to, aby Vaše dítě bylo od čtvrtku 10. 9. 2020 vybaveno rouškou, kterou bude ve výše uvedených prostorech školy používat. Povinnost nosit roušku ve třídě nebyla Ministerstvem zdravotnictví prozatím stanovena. 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás prosíme o pravidelné sledování webových stránek školy a internetové žákovské knížky, kde budete informováni o případných dalších opatřeních.

Všem Vám upřímně děkuji za trpělivost a vstřícný přístup.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy