Přijímací řízení

Webové stránky k přijímacímu řízení

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
 • zveřejnění výsledků.

Přihlášku můžete podat třemi způsoby:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Důležité změny:

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Určení priority jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 ve zkratce

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek, odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Nejdůležitější milníky a termíny pro přijímací zkoušky na SŠ 2023/24 Aktuální k: 8. 9. 2023

 • 20. února – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Plánuje se možnost nově podat přihlášku i digitálně, papírová verze též zůstane (zdroj: Infoservis MŠMT 28. 8. 2023). Doposud byla uzávěrka podání přihlášek vždy 1. března, nově se tedy uzávěrka posune na dřívější termín.
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • polovina května 2024 – do tohoto data budou uchazečům známy výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy. Dle šéfa CERMATu by to mohlo být 10. května 2024. V minulých letech CERMAT výsledky předal SŠ již 28. dubna. Nově se tedy na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.

Více informací naleznete zde: info

Přijímací řízení - další vzdělávání

Upozornění
Základní informace, které se týkají náležitostí přijímacího řízení
Přihláška
Informace k podání přihlášky na SŠ

Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).

Vyplněnou přihlášku je žák povinen odevzdat ke kontrole výchovnému poradci nejpozději do 18. 2. 2023.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami zákonní zástupci.

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Rozhodnutí:

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
Naši žáci mají v přijímacích zkouškach úspěšnost až - 84%

Přihlášky ke studiu