Přijímací řízení

Přijímací řízení - další vzdělávání

Upozornění
Základní informace, které se týkají náležitostí přijímacího řízení
Přihláška
Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Žáci, kteří si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, musí takto učinit nejpozději do 30. 11. 2021. O přihlášku požádají svého třídního učitele a to nejpozději do 19. 11. 2021, aby mohlo dojít k následné kontrole vyplněné přihlášky a k jejímu podepsání ředitelkou školy.

Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky, obdrží dva tiskopisy přihlášek na střední školu společně s vysvědčením za 1. pololetí školního roku 2021/2022. Prosíme o její důslednou kontrolu (kontrola adresy trvalého pobytu a adresy pro doručování, kontaktu na zákonného zástupce, kontaktu na uchazeče) a doplnění údajů o střední škole:

Vyplněnou přihlášku je žák povinen odevzdat ke kontrole výchovnému poradci nejpozději do 18. 2. 2022.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami zákonní zástupci, a to v následujících termínech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Rozhodnutí:

Odvolání:

Zápisový lístek:

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
Naši žáci mají v přijímacích zkouškach úspěšnost až - 84%

Přihlášky ke studiu