Přijímací řízení

Přijímací řízení - další vzdělávání

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje jsou zveřejněny informace týkající se přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři ve školním roce 2022/2023. Materiál je určen pro žáky (uchazeče), zákonné zástupce, výchovné poradce i ředitele základních škol.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Upozornění
Základní informace, které se týkají náležitostí přijímacího řízení
Přihláška
Informace k podání přihlášky na SŠ

 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná. Veškeré informace lze nalézt na Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

 

Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).

Vyplněnou přihlášku je žák povinen odevzdat ke kontrole výchovnému poradci nejpozději do 18. 2. 2023.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami zákonní zástupci, a to v následujících termínech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Rozhodnutí:

Odvolání:

Zápisový lístek:

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
Naši žáci mají v přijímacích zkouškach úspěšnost až - 84%

Přihlášky ke studiu