Online žák. knížka

Vstup do online školní žákovské knížky
Milí žáci,
      stáváte se uživateli elektronické žákovské knížky, která Vám umožní sledovat Vaše studium doslova v přímém přenosu. Kromě přehledu průběžné klasifikace ve všech předmětech, vám díky této aplikaci budou k dispozici ihned po zapsání učitelem do elektronické třídní knihy také informace o vaší absenci. V jednotlivých předmětech budete mít on-line přehled o celkové absenci, pomocí systému můžete komunikovat i s učiteli.  

Základní informace

 
        Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému. V případě zapomenutého hesla nebo problémům s přihlášením kontaktujte tř. učitele nebo přímo správce elektronické žákovské knížky na email: bawajana@zsmasaryk.cz.
        Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje v elektronické ŽK patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme  na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů. 
        Učitelé mohou prostřednictvím systému napsat zprávu žákům, rodičům, informaci o změně rozvrhu, či vzdělávací akci mimo budovu školy. Způsob zadávání domácích úkolů do systému je vždy v kompetenci vyučujícího daného předmětu. (Není povinností učitele zapisovat domácí úkoly a pokyny k vypracování domácího úkolu do systému elektronické ŽK).
         Učitelé zapisují známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v elektronické ŽK max. do 7 pracovních dnů po zhodnocení práce s žáky. Každá známka udělena žákovi za určitý výkon má svoji váhu – číslo 0,3 – 1 , pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka důležitější).  Např. jednička ze čtvrtletní písemné práce o váze 1 má stejnou hodnotu jako dvě jedničky z aktivity v hodině s váhou 0,5). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu.
        Ke známce učitelé přidávají informace o tématu, ze kterého byla udělena, a datum, kdy byla udělena (případně zapsána do elektronické ŽK). Pokud se kurzorem namíří na známku, ukáže se, o jaké učivo se jedná.   
        Systém elektronické ŽK následně v každém předmětu počítá vážený průměr, který respektuje váhu známky a který je směrodatný pro stanovení výsledné známky. Při udělení výsledné známky bude respektováno matematické zaokrouhlování: např. průměr 1,5 zaokrouhluje na známku 2 – chvalitebný, průměr 1,49 zaokrouhluje na známku 1 – výborný.
 

Výhody online žákovské knížky

Informace
veškeré informace na jednom místě a online
Kontrola
jednoduchá kontrola vzdělávání vašeho dítěte
Rychlé upozornění
okamžitě víte co se ve škole děje
přístupnost
zobrazení informací pro veškerá zařízení

- škola online

Systém hodnocení
spravedlivý a sjednocený systém hodnocení žáka
Podpora
online technická podpora
Prostředí
přívětivé prostředí aplikace
služby
další související služby ... např. přehled úkolů, chování