Projekty

Zapojení naší školy do projektů

Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  III“

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020805

Výše dotace: 619 704 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt je zaměřen na následující témata: společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, 


Projekt „KROK ZA KROKEM K ÚSPĚŠNÉ ŠKOLE“

Registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150

Výše dotace: 3 502 006,11 Kč
Doba realizace: 21. 8. 2019 – 30. 9. 2021

Naše škola se zapojila do výzvy 92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4. Globálním cílem našeho projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Vratimov. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce a pořízení vybavení dvou odborných učeben (učebna dílen a zeměpisu) v návaznosti na klíčové kompetence technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
Dosažení cíle bude dále realizováno vybavením a modernizací školního poradenského pracoviště, zajištěním konektivity školy, pořízením bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy školy a realizací venkovních úprav areálu školy s pořízením vegetačních prvků.


 

Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  II“

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013155 

Výše dotace: 1 271 912,00 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

      Naše škola se zapojila do „Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP“.  Náš projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, polytechnické vzdělávání a ICT), podpora aktivit rozvíjející ICT a projektové dny s účastí odborníka z praxe.  

      Cílem výzvy je rovněž zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, realizace čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, čtenářského klubu a klubu komunikace v cizím jazyce pro účastníky ŠD a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Více informací o výzvě:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


ŠKOLNÍ PROJEKT

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice jsou pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například exkurze či ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě.

Přehled plánovaných termínů dodávek pro šk. rok 2021/2022


 

OBĚDY PRO DĚTI

Naše škola se zapojila do projektu Obědy pro děti.

Cílem projektu Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti Women for Women, o.p.s. je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita.