Projekty

Zapojení naší školy do projektů


Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  IV“

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006913

Výše dotace: 1 144 939,00 Kč
Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 8. 2025

Naše škola se zapojila do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

Náš projekt je zaměřen na následující témata:

  • osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti,
  • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole,
  • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ,
  • podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 


Název programu:

VENKOVNÍ ODBORNÁ UČEBNA ZŠ VRATIMOV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 192

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001860

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Cílem projektu (dle Výzvy) je: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a využívání odborné učebny minimálně 75% časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Předmětem realizace je vybudování venkovní odborné učebny, jenž bude sloužit pro výuku odborných předmětů, především na 1. stupni. Součástí je také pořízení vybavení a pomůcek pro výuku odborných předmětů. Nově pořízené pomůcky spolu s inovativními metodami vzdělávání pomohou názorně předvést probíranou látku a podpoří zájem dětí o studium přírodovědných oborů a polytechnické vzdělávání.

Venkovní učebna, společně s jejími dalšími prvky, velkou měrou napomůže oživění tolik potřebných pěstitelských prací, umožní práci s různorodými materiály v rámci pracovních činností, přinese množství dalších podnětů pro výuku a bude znamenat řadu přínosů jak pro žáky, tak i pro učitele (větší motivace, kontakt s přírodou, lepší využití prostoru v rámci aktivit v hodině pracovních činností, rozvíjení spolupráce).

Žáci budou mít vytvořeny podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání odpovídající současným trendům a budou tak lépe vědomostně, dovednostně a odborně připraveni při vstupu na trh práce.

Na realizaci projektu obdržela škola dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP. Projekt je v současné době v realizaci a bude ukončen do 31. 8. 2024.


Název programu: DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3. 1

Cílem této investice je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

 

 


Název programu: DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je reagovat na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací, rovněž žáků s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  III“

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020805

Výše dotace: 619 704 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt je zaměřen na následující témata: společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, 


Projekt „KROK ZA KROKEM K ÚSPĚŠNÉ ŠKOLE“

Registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150

Výše dotace: 3 502 006,11 Kč
Doba realizace: 21. 8. 2019 – 30. 9. 2021

Naše škola se zapojila do výzvy 92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4. Globálním cílem našeho projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Vratimov. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce a pořízení vybavení dvou odborných učeben (učebna dílen a zeměpisu) v návaznosti na klíčové kompetence technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
Dosažení cíle bude dále realizováno vybavením a modernizací školního poradenského pracoviště, zajištěním konektivity školy, pořízením bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy školy a realizací venkovních úprav areálu školy s pořízením vegetačních prvků.


 

Projekt „ CESTA PRO VŠECHNY  II“

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013155

Výše dotace: 1 271 912,00 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

      Naše škola se zapojila do „Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP“.  Náš projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, polytechnické vzdělávání a ICT), podpora aktivit rozvíjející ICT a projektové dny s účastí odborníka z praxe.  

      Cílem výzvy je rovněž zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, realizace čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, čtenářského klubu a klubu komunikace v cizím jazyce pro účastníky ŠD a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Více informací o výzvě:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


ŠKOLNÍ PROJEKT

Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice jsou pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány z prostředků Ministerstva zemědělství za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například exkurze či ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě. 

Více o programech projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol získáte na webových stránkách: www.skolni projekty.info


OBĚDY PRO DĚTI

Naše škola se zapojila do projektu Obědy pro děti.

Cílem projektu Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti Women for Women, o.p.s. je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita.


Certifikát dárce ke stažení