Školní speciální pedagog

Mgr. Barbora Lukasová

POZICE
Školní speciální pedagožkou na naší škole je Mgr. Barbora Lukasová.

Obecně o činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

ŠSP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Základní činnosti ŠSP jsou v oblasti socializační a inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.

Nabídka Kurzu rozvoje jazykových schopností a příprava na čtení:

Konzultační hodiny
Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

Diagnostická činnost:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb – shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení,
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy i mimo ni

Intervenční činnost:

 1. vedení předmětu Speciálně pedagogické péče:
 • provádění individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • provádění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou žáků

2. vedení logopedické péče

3. participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu – ve spolupráci s:

 • třídním učitelem,
 • s vedením školy, výchovným poradcem,
 • se zákonnými zástupci žáka,
 • se žákem

4. průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření (plán pedagogické podpory), podpůrných opatření stanovených školským poradenským zařízením – dle potřeby navržení a realizace úprav

5. zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

6. komunikace se zákonnými zástupci žáka

7. speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy

8. konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

Metodická a koordinační činnost:

1. příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole

2. spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy:

 • ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy
 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence

3. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Pedagogicko psychologická poradna Ostrava – Zábřeh
 • Pedagogicko psychologická poradna Frýdek – Místek
 • Speciálně pedagogické centrum Ostrava – Zábřeh
 • Speciálně pedagogické centrum Frýdek – Místek
 • Odbor sociálně péče o dítě

4. participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

5. metodické činnosti pro pedagogy školy:

 • specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení,
 • návrhy metod a forem práce se žáky – pomoc při jejich zavádění do výuky,
 • instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů

6. koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

7. dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa (v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: vyhláška č. 72/2005 Sb.)