Zaměření naší školy

Základní pilíře naší školy

Naše škola stojí na pěti pilířích tvořících pevný základ. Chceme školu, která bude pro děti místem bezpečí, porozumění a důvěry. Ale také školu, která je bude smysluplně provázet na jejich cestě poznávání světa, bude zdrojem jejich vědomostí, místem, kde mohou rozvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti, využívat naplno svůj potenciál, a v neposlední řadě nacházet inspiraci pro svůj další život.

Chceme, aby naše děti byly nejen vzdělané, ale také aby vyrostly v sebevědomé, samostatné bytosti, které se dokáží odpovědně rozhodovat, jsou si vědomy vlastní hodnoty, respektující své okolí a ohleduplné jak k lidem, tak k přírodě kolem nás.

1. Bezpečné prostředí

Bezpečným prostředím chápeme především pozitivní klima nejen školy jako celku, ale rovněž každé třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole pravidelné třídnické hodiny a dobře nastavený preventivní program školy.

Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu již od 1. ročníku a slouží především ke stmelení třídního kolektivu a k vzájemné interakci mezi třídním učitelem a žáky. Mezi základní témata třídnických hodin patří například podpora vztahů mezi spolužáky, výchova k toleranci a pochopení druhých, utváření pravidel společného fungování ve třídě, podpora komunikace a zároveň také řešení základních vztahových interakcí nebo problémů, které se v průběhu školního roku ve třídě mohou vyskytnout.

Preventivní program školy stanovuje základní preventivní aktivity školy v oblasti prevence rizikových projevů chování žáků. V jeho rámci jsou ve škole realizovány mnohé preventivní programy, mezi které patří například „Etický kompas“, „Kyberšikana má červenou“, „Na prahu dospělosti“ nebo „Jsem online“. Škola v oblasti prevence spolupracuje s mnohými neziskovými organizacemi, ale také s Policií ČR, Orgánem sociální péče o dítě nebo Pedagogicko psychologickou poradnou.

2. Podpora

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy, který se podílí na budování příznivého sociálního klimatu školy, připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů, prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči. Výchovná poradkyně se věnuje inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku těchto potřeb a zabývá se poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka a kariérovým poradenstvím. Školní metodička prevence tvoří a realizuje preventivní program školy, sleduje možný vznik a projevy rizikového chování, koordinuje preventivní aktivity a poskytuje přímou pomoc žákům i třídním kolektivům.

3. Partnerství

Spolupráce školy s rodinou je samozřejmostí, neboť vztahy založené na úctě a vzájemném respektu jsou základem fungujícího společenství. Podporujeme otevřenou komunikaci: učitel – rodič – žák; učitel – žák; učitel – učitel.

Nedílnou součástí tohoto partnerství je velmi dobře fungující Klub rodičů a přátel školy, který se velkou měrou podílí na mnohých akcích pořádaných pro rodiče a žáky naší školy. Jedná se například o tradiční Školní ples školy, na kterém se žáci devátých ročníků prezentují se svým předtančením a na kterém probíhá také slavnostní rozloučení právě s těmito žáky, kteří již v dalším školním roce nastoupí na střední školy. Klub rodičů společně s vedením školy rovněž také připravuje pro žáky Mikulášskou nadílku, Den dětí nebo sponzoruje různé projekty a aktivity školy.

Rodiče jsou rovněž součástí Rady školy, a tak se významnou měrou mohou podílet na koncepci jejího dalšího rozvoje.

4. Informační technologie

Škola se snaží udržovat krok se současnou dobou a sledovat trendy vývoje současného vzdělávání. V rámci tohoto vývoje se škola kontinuálně vybavuje interaktivní technikou, která žákům umožňuje všestranné a moderní vzdělávání.

V osmi učebnách (ve třech na 1. stupni a v pěti na 2. stupni) se nachází interaktivní tabule.

V dalších dvou učebnách jsou k dispozici dataprojektory. V učebně zeměpisu je k dispozici interaktivní panel a zároveň 20 notebooků pro žáky. Žáci mají navíc k dispozici celkem 20 iPadů. Samozřejmostí je počítačová a jazyková učebna.

Díky projektům se rovněž podařilo dosáhnout celkové konektivity školy, což nám umožnilo nejen bezproblémové připojení, ale rovněž zavedení elektronické třídní knihy.

5. Jazyk a jazyková komunikace

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Škola navázala velmi dobrou spolupráci s Jazykovou školou Hellou Ostrava a v rámci této spolupráce probíhají nejen semináře a školení pro učitele, ale zároveň také kroužky jazyka anglického pro žáky s rodilým mluvčím. Druhým jazykem, jenž škola vyučuje od osmého ročníku, je jazyk německý.

Naše škola je rovněž zapojena do platformy eTwinning, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Je to největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. V rámci tohoto projektu došlo k navázání partnerství se dvěma základními školami z Francie. Jedná se Základní školu College Voltaire a Základní školu College René Cassin, Brenouille.

Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka